發新話題
打印

普通話水平測試用必讀輕聲詞語表

普通話水平測試用必讀輕聲詞語表

說明
1、本表根據《普通話水平測試用普通話詞語表》編制。
2、本表供普通話水平測試第二項——讀多音節詞語(100個音節)測試使用。
3、本表共收詞545條(其中「子」尾詞206條),按中文拼音字母順序排列。
4、條目中的非輕聲音節只標本調,不標變調;條目中的輕聲音節,注音不標調號,如:「明白 mínɡbɑi」。

1 愛人 àiren
2 案子 ànzi
3 巴掌 bāzhɑnɡ
4 把子 bǎzi
5 把子 bàzi
6 爸爸 bàbɑ
7 白淨 báijinɡ
8 班子 bānzi
9 板子 bǎnzi
10 幫手 bānɡshou
11 梆子 bānɡzi
12 膀子 bǎnɡzi
13 棒槌 bànɡchui
14 棒子 bànɡzi
15 包袱 bāofu
16 包涵 bāohan
17 包子 bāozi
18 豹子 bàozi
19 杯子 bēizi
20 被子 bèizi
21 本事 běnshi
22 本子 běnzi
23 鼻子 bízi
24 比方 bǐfɑnɡ
25 鞭子 biānzi
26 扁擔 biǎndɑn
27 辮子 biànzi
28 彆扭 biéniu
29 餅子 bǐnɡzi
30 撥弄 bōnonɡ
31 脖子 bózi
32 簸箕 bòji
33 補丁 bǔdinɡ
34 不由得bùyóude
35 不在乎bùzàihu
36 步子 bùzi
37 部分 bùfen
38 裁縫 cáifenɡ
39 財主 cáizhu
40 蒼蠅 cānɡyinɡ
41 差事 chàishi
42 柴火 cháihuo
43 腸子 chánɡzi
44 廠子 chǎnɡzi
45 場子 chǎnɡzi
46 車子 chēzi
47 稱呼 chēnɡhu
48 池子 chízi
49 尺子 chǐzi
50 蟲子 chónɡzi
51 綢子 chóuzi
52 除了 chúle
53 鋤頭 chútou
54 畜生 chùshenɡ
55 窗戶 chuānɡhu
56 窗子 chuānɡzi
57 錘子 chuízi
58 刺蝟 cìwei
59 湊合 còuhe
60 村子 cūnzi
61 耷拉 dālɑ
62 答應 dāyinɡ
63 打扮 dǎbɑn
64 打點 dǎdiɑn
65 打發 dǎfɑ
66 打量 dǎliɑnɡ
67 打算 dǎsuɑn
68 打聽 dǎtinɡ
69 大方 dàfɑnɡ
70 大爺 dàye
71 大夫 dàifu
72 帶子 dàizi
73 袋子 dàizi
74 耽擱 dānɡe
75 耽誤 dānwu
76 單子 dānzi
77 膽子 dǎnzi
78 擔子 dànzi
79 刀子 dāozi
80 道士 dàoshi
81 稻子 dàozi
82 燈籠 dēnɡlonɡ
83 提防 dīfɑnɡ
84 笛子 dízi
85 底子 dǐzi
86 地道 dìdɑo
87 地方 dìfɑnɡ
88 弟弟 dìdi
89 弟兄 dìxionɡ
90 點心 diǎnxin
91 調子 diàozi
92 釘子 dīnɡzi
93 東家 dōnɡjiɑ
94 東西 dōnɡxi
95 動靜 dònɡjinɡ
96 動彈 dònɡtɑn
97 豆腐 dòufu
98 豆子 dòuzi
99 嘟囔 dūnɑnɡ
100肚子 dǔzi
101肚子 dùzi
102緞子 duànzi
103對付 duìfu
104對頭 duìtou
105隊伍 duìwu
106多麽 duōme
107蛾子 ézi
108兒子 érzi
109耳朵 ěrduo
110販子 fànzi
111房子 fánɡzi
112份子 fènzi
113風箏 fēnɡzhenɡ
114瘋子 fēnɡzi
115福氣 fúqi
116斧子 fǔzi
117蓋子 ɡàizi
118甘蔗 ɡānzhe
119杆子 ɡānzi
120杆子 ɡǎnzi
121幹事 ɡànshi
122杠子 ɡànɡzi
123高粱 ɡāoliɑnɡ
124膏藥 ɡāoyɑo
125稿子 ɡǎozi
126告訴 ɡàosu
127疙瘩 ɡēdɑ
128哥哥 ɡēɡe
129胳膊 ɡēbo
130鴿子 ɡēzi
131格子 ɡézi
132個子 ɡèzi
133根子 ɡēnzi
134跟頭 ɡēntou
135工夫 ɡōnɡfu
136弓子 ɡōnɡzi
137公公 ɡōnɡɡonɡ
138功夫 ɡōnɡfu
139鈎子 ɡōuzi
140姑姑 ɡūɡu
141姑娘 ɡūniɑnɡ
142穀子 ɡǔzi
143骨頭 ɡǔtou
144故事 ɡùshi
145寡婦 ɡuǎfu
146褂子 ɡuàzi
147怪物 ɡuàiwu
148關係 ɡuānxi
149官司 ɡuānsi
150罐頭 ɡuàntou
151罐子 ɡuànzi
152規矩 ɡuīju
153閨女 ɡuīnü
154鬼子 ɡuǐzi
155櫃子 ɡuìzi
156棍子 ɡùnzi
157鍋子 ɡuōzi
158果子 ɡuǒzi
159蛤蟆 hámɑ
160孩子 háizi
161含糊 hánhu
162漢子 hànzi
163行當 hánɡdɑnɡ
164合同 hétonɡ
165和尚 héshɑnɡ
166核桃 hétɑo
167盒子 hézi
168紅火 hónɡhuo
169猴子 hóuzi
170後頭 hòutou
171厚道 hò dɑo
172狐狸 húli
173胡琴 húqin
174糊塗 hútu
175皇上 huánɡshɑnɡ
176幌子 huǎnɡzi
177胡蘿蔔húluóbo
178活潑 huópo
179火候 huǒhou
180夥計 huǒji
181護士 hùshi
182機靈 jīlinɡ
183脊梁 jǐliɑnɡ
184記號 jìhɑo
185記性 jìxinɡ
186夾子 jiāzi
187傢夥 jiāhuo
188架勢 jiàshi
189架子 jiàzi
190嫁妝 jiàzhuɑnɡ
191尖子 jiānzi
192繭子 jiǎnzi
193剪子 jiǎnzi
194見識 jiànshi
195毽子 jiànzi
196將就 jiānɡjiu
197交情 jiāoqinɡ
198餃子 jiǎozi
199叫喚 jiàohuɑn
200轎子 jiàozi
201結實 jiēshi
202街坊 jiēfɑnɡ
203姐夫 jiěfu
204姐姐 jiějie
205戒指 jièzhi
206金子 jīnzi
207精神 jīnɡshen
208鏡子 jìnɡzi
209舅舅 jiùjiu
210橘子 júzi
211句子 jùzi
212卷子 juànzi
213咳嗽 késou
214客氣 kèqi
215空子 kònɡzi
216口袋 kǒudɑi
217口子 kǒuzi
218扣子 kòuzi
219窟窿 kūlonɡ
220褲子 kùzǐ
221快活 kuàihuo
222筷子 kuàizi
223框子 kuànɡzi
224困難 kùnnɑn
225闊氣 kuòqi
226喇叭 lǎbɑ
227喇嘛 lǎmɑ
228籃子 lánzi
229懶得 lǎnde
230浪頭 lànɡtou
231老婆 lǎopo
232老實 lǎoshi
233老太太lǎotɑitɑi
234老頭子lǎotóuzi
235老爺 lǎoye
236老子 lǎozi
237姥姥 lǎolɑo
238累贅 léizhui
239籬笆 líbɑ
240裏頭 lǐtou
241力氣 lìqi
242厲害 lìhɑi
243利落 lìluo
244利索 lìsuo
245例子 lìzi
246栗子 lìzi
247痢疾 lìji
248連累 liánlei
249簾子 liánzi
250涼快 liánɡkuɑi
251糧食 liánɡshi
252兩口子liǎnɡkǒuzi
253料子 liàozi
254林子 línzi
255翎子 línɡzi
256領子 lǐnɡzi
257溜達 liūdɑ
258聾子 lónɡzi
259籠子 lónɡzi
260爐子 lúzi
261路子 lùzi
262輪子 lúnzi
263蘿蔔 luóbo
264騾子 luózi
265駱駝 luòtuo
266媽媽 māmɑ
267麻煩 máfɑn
268麻利 máli
269麻子 mázi
270馬虎 mǎhu
271碼頭 mǎtou
272買賣 mǎimɑi
273麥子 màizi
274饅頭 mántou
275忙活 mánɡhuo
276冒失 màoshi
277帽子 màozi
278眉毛 méimɑo
279媒人 méiren
280妹妹 mèimei
281門道 méndao
282眯縫 mīfenɡ
283迷糊 míhu
284面子 miànzi
285苗條 miáotiɑo
286苗頭 miáotou
287名堂 mínɡtɑnɡ
288名字 mínɡzi
289明白 mínɡbɑi
290蘑菇 móɡu
291模糊 móhu
292木匠 mùjiɑnɡ
293木頭 mùtou
294那麽 nàme
295奶奶 nǎinɑi
296難為 nánwei
297腦袋 nǎodài
298腦子 nǎozi
299能耐 nénɡnɑi
300你們 nǐmen
301念叨 niàndɑo
302念頭 niàntou
303娘家 niánjiɑ
304鑷子 nièzi
305奴才 núcɑi
306女婿 nǚxu
307暖和 nuǎnhuo
308瘧疾 nüèji
309拍子 pāizi
310牌樓 páilou
311牌子 páizi
312盤算 pánsuɑn
313盤子 pánzi
314胖子 pànɡzi
315麅子 páozi
316盆子 pénzi
317朋友 pénɡyou
318棚子 pénɡzi
319脾氣 píqi
320皮子 pízi
321痞子 pǐzi
322屁股 pìɡu
323片子 piānzi
324便宜 piányi
325騙子 piànzi
326票子 piàozi
327漂亮 piàoliɑnɡ
328瓶子 pínɡzi
329婆家 pójiɑ
330婆婆 pópo
331鋪蓋 pùɡɑi
332欺負 qīfu
333旗子 qízi
334前頭 qiántou
335鉗子 qiánzi
336茄子 qiézi
337親戚 qīnqi
338勤快 qínkuɑi
339清楚 qīnɡchu
340親家 qìnɡjiɑ
341曲子 qǔzi
342圈子 quānzi
343拳頭 quántou
344裙子 qúnzi
345熱鬧 rènào
346人家 rénjiɑ
347人們 rénmen
348認識 rènshi
349日子 rìzi
350褥子 rùzi
351塞子 sāizi
352嗓子 sǎnɡzi
353嫂子 sǎozi
354掃帚 sàozhou
355沙子 shāzi
356傻子 shǎzi
357扇子 shànzi
358商量 shānɡliɑnɡ
359上司 shànɡsi
360上頭 shànɡtou
361燒餅 shāobinɡ
362勺子 sháozi
363少爺 shàoye
364哨子 shàozi
365舌頭 shétou
366身子 shēnzi
367什麽 shénme
368嬸子 shěnzi
369生意 shēnɡyi
370牲口 shēnɡkou
371繩子 shénɡzi
372師父 shīfu
373師傅 shīfu
374蝨子 shīzǐ
375獅子 shīzǐ
376石匠 shíjiɑnɡ
377石榴 shíliu
378石頭 shítou
379時候 shíhou
380實在 shízɑi
381拾掇 shíduo
382使喚 shǐhuɑn
383世故 shìɡu
384似的 shìde
385事情 shìqinɡ
386柿子 shìzi
387收成 shōuchenɡ
388收拾 shōushi
389首飾 shǒushi
390叔叔 shūshu
391梳子 shūzi
392舒服 shūfu
393舒坦 shūtɑn
394疏忽 shūhu
395爽快 shuǎnɡkuɑi
396思量 sīliɑnɡ
397算計 suànji
398歲數 suìshu
399孫子 sūnzi
400他們 tāmen
401它們 tāmen
402她們 tāmen
403臺子 táizi
404太太 tàitɑi
405攤子 tānzi
406罎子 tánzi
407毯子 tǎnzi
408桃子 táozi
409特務 tèwu
410梯子 tīzi
411蹄子 tízi
412挑剔 tiāoti
413挑子 tiāozi
414條子 tiáozi
415跳蚤 tiàozɑo
416鐵匠 tiějiɑnɡ
417亭子 tínɡzi
418頭髮 tóufɑ
419頭子 tóuzi
420兔子 tùzi
421妥當 tuǒdɑnɡ
422唾沫 tuòmo
423挖苦 wāku
424娃娃 wáwɑ
425襪子 wàzi
426晚上 wǎnshɑnɡ
427尾巴 wěibɑ
428委屈 wěiqu
429為了 wèile
430位置 wèizhi
431位子 wèizi
432蚊子 wénzi
433穩當 wěndɑnɡ
434我們 wǒmen
435屋子 wūzi
436稀罕 xīhɑn
437席子 xízi
438媳婦 xífu
439喜歡 xǐhuɑn
440瞎子 xiāzi
441匣子 xiázi
442下巴 xiàbɑ
443嚇唬 xiàhu
444先生 xiānshenɡ
445鄉下 xiānɡxiɑ
446箱子 xiānɡzi
447相聲 xiànɡshenɡ
448消息 xiāoxi
449小夥子xiǎohuǒzi
450小氣 xiǎoqi
451小子 xiǎozi
452笑話 xiàohuɑ
453謝謝 xièxie
454心思 xīnsi
455星星 xīnɡxinɡ
456猩猩 xīnɡxinɡ
457行李 xínɡli
458性子 xìnɡzi
459兄弟 xiōnɡdi
460休息 xiūxi
461秀才 xiùcɑi
462秀氣 xiùqi
463袖子 xiùzi
464靴子 xuēzi
465學生 xuéshenɡ
466學問 xuéwen
467丫頭 yātou
468鴨子 yāzi
469衙門 yámen
470啞巴 yǎbɑ
471胭脂 yānzhi
472煙筒 yāntonɡ
473眼睛 yǎnjinɡ
474燕子 yànzi
475秧歌 yānɡɡe
476養活 yǎnɡhuo
477樣子 yànɡzi
478吆喝 yāohe
479妖精 yāojinɡ
480鑰匙 yàoshi
481椰子 yēzi
482爺爺 yéye
483葉子 yèzi
484一輩子yībèizi
485衣服 yīfu
486衣裳 yīshɑnɡ
487椅子 yǐzi
488意思 yìsi
489銀子 yínzi
490影子 yǐnɡzi
491應酬 yìnɡchou
492柚子 yòuzi
493冤枉 yuānwɑnɡ
494院子 yuànzi
495月餅 yuèbinɡ
496月亮 yuèliɑnɡ
497雲彩 yúncɑi
498運氣 yùnqi
499在乎 zàihu
500咱們 zánmen
501早上 zǎoshɑnɡ
502怎麽 zěnme
503扎實 zhāshi
504眨巴 zhǎbɑ
505柵欄 zhàlɑn
506宅子 zháizi
507寨子 zhàizi
508張羅 zhānɡluo
509丈夫 zhànɡfu
510帳篷 zhànɡpenɡ
511丈人 zhànɡren
512帳子 zhànɡzi
513招呼 zhāohu
514招牌 zhāopɑi
515折騰 zhētenɡ
516這個 zhèɡe
517這麽 zhème
518枕頭 zhěntou
519鎮子 zhènzi
520芝麻 zhīmɑ
521知識 zhīshi
522侄子 zhízi
523指甲 zhǐjiɑ(zhījiɑ)
524指頭 zhǐtou(zhítou)
525種子 zhǒnɡzi
526珠子 zhūzi
527竹子 zhúzi
528主意 zhǔyi(zhúyi)
529主子 zhǔzi
530柱子 zhùzi
531爪子 zhuǎzi
532轉悠 zhuànyou
533莊稼 zhuānɡjiɑ
534莊子 zhuānɡzi
535壯實 zhuànɡshi
536狀元 zhuànɡyuɑn
537錐子 zhuīzi
538桌子 zhuōzi
539字號 zìhɑo
540自在 zìzɑi
541粽子 zònɡzi
542祖宗 zǔzonɡ
543嘴巴 zuǐbɑ
544作坊 zuōfɑnɡ
545琢磨 zhuómo


[ 本帖最後由 小三兒 於 2009-5-30 11:38 編輯 ]

TOP

發新話題